Utbildningar

Här hittar du ett urval av några av de utbildningar och workshops som vi erbjuder, inklusive produktblad. Kontakta oss gärna för mer information.

Beteendeproblem i skolan

Illustration: Johan LIndström

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att ge verktyg och kunskap för att hantera och förebygga beteendeproblem hos barn och ungdomar på ett effektivt, professionellt och etiskt sätt.

Under utbildningen presenteras och beskrivs lågaffektivt bemötande för skolan. Det handlar om att skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar. Deltagarna får ta del av konkreta anpassningar och åtgärder under utbildningens gång. Vi varvar föreläsning med diskussion och reflektion.

Vi ingår i det ”lågaffektiva nätverket” tillsammans med Bo Hejlskov Elvén, ett nätverk av psykologer som arbetar med att främja och implementera lågaffektivt bemötande i en rad verksamheter.

Kontaktuppgifter till referenser lämnas gladeligen.

Innehåll

 • Hur ska vi förstå problemskapande beteende?
 • Konkreta verktyg för att hantera, utvärdera och förändra problemskapande beteenden i klassrummet och på skolgården.
 • Systematiskt arbetssätt för att utveckla verksamhetens förmåga att arbeta effektivt med problemsituationer.

Genomförande

Utbildningen kan genomföras i olika upplägg och omfattning:

 • Kvällsföreläsning - 2 timmar
 • Halvdagsföreläsning - 3 timmar
 • Heldagsföreläsning inkl. workshop - 6 timmar

För mer omfattande eller anpassade upplägg kontakta oss gärna! Vi kan exempelvis hålla denna föreläsning även för förskolor.

Traumakunskap och bemötande

Illustration: Johan LIndström

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att ge personal ökad kompetens angående trauma. För att därigenom få en ökad trygghet och förmåga att bemöta elever med dessa svårigheter i den pedagogiska vardagen. Konkreta verktyg för att bättre förstå, förebygga och hantera problem som kan uppstå kommer att presenteras.

Nya utmaningar kräver ny kunskap

I skolan möter vi barn som upplevt traumatiska händelser. Vissa har med sig hemska erfarenheter från krig och flykt, andra lever i svåra förhållanden och några känner vi inte ens till. Traumatiserade elever kan uppvisa varierande, och ibland svår- tolkade, symptom och problembeteenden.

Aktuell forskning gör att vi idag vet mycket om hur trauman påverkar hjärnan och de konsekvenser detta får för barns utveckling, inlärning och beteende. Vi erbjuder därför en utbildning i traumakunskap och bemötande för skolan.

Kontaktuppgifter till referenser lämnas gladeligen.

Innehåll

 • Traumakunskap – fakta och terminologi
 • Hur påverkas den växande hjärnan av trauma?
 • Regleringsfärdigheter och trauma
 • Hur bemöter vi bäst dessa elever i klassrummet och på skolgården?

Genomförande

Utbildningen kan genomföras i olika upplägg och omfattning:

 • Kvällsföreläsning - 2 timmar
 • Halvdagsföreläsning - 3 timmar
 • Heldagsföreläsning inkl. workshop - 6 timmar

För mer omfattande eller anpassade upplägg kontakta oss gärna! Vi kan exempelvis hålla denna föreläsning även för förskolor.

Samtal med barn och unga

Illustration: Johan LIndström

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att skapa en gemensam teoretisk utgångspunkt och utforska strategier för att lösa problem genom samtal. Under utbildningen kommer ni även att få testa dessa metoder i praktiken. Vi jobbar tillsammans i konkreta situationer.

Att lösa problem tillsammans

Utbildningen inleds med en presentation av teori och samtalstekniker. Här lär ni er hur ni skapar förutsättningar för trygga och tillitsfulla samtal och relationer som ger utrymme för individers autonomi. Vi jobbar för att omsätta teori och samtalsteknik i praktiken.

Innehåll

 • Skapa teoretisk grund för problemlösning genom samtal
 • Hur vi kan förstå problemskapande beteende?
 • Vi tränar tillsammans på praktisk tillämpning av samtalstekniker för att öka
 • förmågan att hantera och förändra problemskapande beteenden.

Genomförande

Utbildningen kan genomföras i olika upplägg och omfattning:

 • Halvdagsföreläsning - 3 timmar
 • Heldagsföreläsning inkl. workshop - 6 timmar

För processinriktade eller anpassade upplägg kontakta oss gärna! Vi hittar en form som passar er verksamhet och era behov.

Förebygga skolfrånvaro

Illustration: Johan LIndström

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om orsaker till problematisk skolfrånvaro samt hur vi kan förebygga den samma och skapa förutsättningar för elever att komma tillbaka till skolan.

Problematisk skolfrånvaro

Under utbildningen presenteras forskning gällande problematisk skolfrånvaro samt teori om hur vi kan skapa en miljö och ett bemötande som främjar närvaro i skolan. Utöver det är fokus även hur vi kan arbeta för att få tillbaka elever när problematisk skolfrånvaro redan blivit ett faktum.

Deltagarna får praktisera utbildningens teoretiska kunskaper genom gemensamt arbete med fallbeskrivningar.

Innehåll

 • Vad är problematisk skolfrånvaro?
 • Vad säger forskningen?
 • Arbetssätt för att främja skolnärvaro och förebygga problematisk skolfrånvaro samt få tillbaka eleven till skolan.
 • Omsättande av teori till praktik genom gemensamt arbete.

Genomförande

Utbildningen kan genomföras i olika upplägg och omfattning:

 • Kvällsföreläsning - 2 timmar
 • Halvdagsutbildning, inklusive arbete med fallbeskrivningar - 3 timmar
 • Heldagsutbildning, inklusive arbete med fallbeskrivningar - 6 timmar

För mer omfattande eller anpassade upplägg kontakta oss gärna!

Pedagogiskt Ledarskap 2022

Pedagogiskt Ledarskap 2022

Årets upplaga av Pedagogiskt Ledarskap 2022 är ett hybridevent. Det hålls på både fysiskt på plats, i Folkets hus, Stockholm City Conference Center, och digitalt för dig som vill delta på distans. Föreläsare är i år: Åsa Hirsh, Petter Iwarsson, Gustav Sundh, Helena Wallberg och Ross W. Greene.

Klicka här för att läsa mer och boka biljettt.

Notera att vi erbjuder en boka tidigt rabatt på 25% för alla som anmäler sig innan 31 augusti 2022.

Kontakta oss

Skulle du vilja anlita oss för att hålla någon av dessa utbildningar? Eller är det något annat ämne du skulle vilja att vi kunde ha en föreläsning eller workshop kring? Hör av dig till oss. Vi säkert hitta ett upplägg som passar.

Ditt telefonnummer (valfritt)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.