Utbildningar för förskola

Här kan du läsa mer om våra utbildningar för förskola – om allt från beteendeproblem, till anknytning, relationer och den livsviktiga leken. Kontakta oss om du vill boka en av dessa utbildningar.

Barn som utmanar i förskolan

Bakgrund: För det mesta lyckas vi skapa en begriplig struktur och ett bra innehåll för barnen i förskolan, men då och då stöter de flesta på utmaningar i rollen som pedagog. Enligt skollagen (2010:800) ska alla barn ges möjlighet till att utvecklas och lära sig. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som behöver mer ledning, stimulans eller särskilt stöd (Lpfö18). Psykologisk kunskap kring inlärning, beteenden och barns utveckling kan bidra till en ökad förståelse för att som pedagog bättre kunna bidra till alla barns utveckling och lärande.

Syfte: Utbildningens syfte är att ge deltagarna kunskap om olika förklaringsmodeller till varför beteendeproblematik uppstår och verktyg för att förebygga samt hantera dessa.

Innehåll:
Olika förklaringsmodeller till beteendeproblematik
• ”Barn gör rätt om de kan”
• Krav & förmåga i förskolan
• Vikten av trygghet för lärande
• Beteendekartläggning som redskap
• Strategier för att förebygga och hantera beteendeproblematik
• Diskussion av egna fallbeskrivningar

Genomförande: Utbildningen kan genomföras som kvällsföreläsning, som del av dag (halvdag), heldag eller med uppföljande tillfällen för möjligheten till att fördjupa och jobba med verksamhetsnära utmaningar mellan tillfällena.

Samtal med vårdnadshavare

Bakgrund: Enligt Lpfö18 ska förskolan samarbeta, på ett nära och förtroendefullt sätt, med hemmet för att skapa förutsättningar för barnets lärande. Vårdnadshavare ska ges möjlighet till delaktighet i utbildningen som sker på förskolan. Samarbetet med vårdnadshavare sker dagligen i olika former, vid hämtning och lämning, men det är inte alltid som det finns tillfälle för att ha det där förtroendefulla samtalet med vårdnadshavare. Att huvudansvaret för samverkan ligger på förskolan är tydligt i läroplanen, men det innebär inte att det alltid är enkelt. Ibland kan både förskola och hem bära på dilemman kring barnet på förskolan, vilka kännas svåra att ta upp.

Syfte: Utbildningens syfte är att ge kunskap och verktyg för att främja en tillitsfull och välfungerande samverkan med vårdnadshavare i förskolan. Deltagarna ges kunskap om vilka strategier som finns för att underlätta vid ett svårt samtal med vårdnadshavare och hur omständigheter omkring samtalet kan hindra eller underlätta för ett gott samtal.

Innehåll:
Varför ska vi samverka med vårdnadshavare?
• Personalens professionella roll och ansvar för samverkan.
• Förebyggande arbete för goda samarbeten mellan hem och förskola
• Affektsmitta – hur påverkas vi?
• Samtalsstrategier & rutiner som underlättar för samtal
• Egna fallbeskrivningar och tillämpning

Genomförande: Utbildningen kan genomföras som kvällsföreläsning, som del av dag (halvdag), heldag eller med uppföljande tillfällen för möjligheten till att fördjupa och jobba med egna case eller utmaningar mellan tillfällena.

Samarbete i förskolan

Bakgrund: I förskolan jobbar ett arbetslag gemensamt mot målet att bidra till barns lärande och utveckling, ofta genom ett tätt samarbete inom och mellan arbetslag. Enligt Lpfö18 ska personalen kontinuerligt ges möjlighet till att dela med sig och lära av varandra för att utveckla utbildningen. Samarbetet mellan personal inom förskolan är centralt för att få dagen att gå ihop och för att skapa en god och trygg lärmiljö för barnen.

Syfte: Utbildningens syfte är att ge arbetslag kunskapspåfyllnad om samarbete, vad som bidrar till ett teamarbete med hög trivsel och prestation. Arbetslagen ges även möjlighet att arbeta med ramar kring det egna samarbetet.

Innehåll:
Teamteori: Vad är ett team och vilka framgångsfaktorer finns i framgångsrika team?
• Vikten av tydliga mål & roller för samarbete
• Kommunikation & feedback
• Utformande av spelregler
• Psykologisk trygghet
• Arbetslagets kärnkvalitéer
• Positiva exempel ur verksamheten

Genomförande: Utbildningen kan genomföras som kvällsföreläsning, som del av dag (halvdag), heldag eller med uppföljande tillfällen för möjligheten till att fördjupa och jobba med uppgifter, egna case eller utmaningar mellan tillfällena.

Hjärnan i förskolan

Bakgrund: Enligt Lpfö18 ska utbildningen i förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Kunskap om hjärnans utveckling och hur den påverkar barns lärande i förskoleåldern kan underlätta detta komplexa och roliga uppdrag. När vi förstår barns kompetens och begränsningar utifrån deras utveckling är det lättare för oss att anpassa omsorg, utbildning och undervisning till där barngruppen eller det enskilda barnet befinner sig just nu. Det är där vi behöver möta dem för att kunna ta oss vidare tillsammans.

Syfte: Utbildningens syfte är att ge deltagarna kunskap om hur hjärnans utveckling på påverkar barns lärande och utveckling i förskolan.

Innehåll:
Hjärnans utveckling hos barn i förskoleåldern
• Förväntningar på barn i förskolans vardag, lek och lärande
• Vad behöver barn för att lära sig nya färdigheter och kunskap?
• Hur kan vi främja lek, lärande och utveckling utifrån kunskap om barnens hjärnor?

Genomförande: Utbildningen kan genomföras som kvällsföreläsning, som del av dag (halvdag), heldag eller med uppföljande tillfällen för möjligheten till att fördjupa och jobba med uppgifter, egna case eller utmaningar mellan tillfällena.

Anknytning och goda relationer i förskolan

Bakgrund: Enligt Lpfö18 ska förskolan erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. På förskolan kommer oftast den första och största tryggheten i relation till en pedagog. Barnens trygghet har ett egenvärde men är även en förutsättning för lek och lärande. Ett otryggt barn i förskolan har ofta svårt för att fokusera på lek, utforskande och undervisning.

Syfte: Utbildningens syfte är att ge personal i förskolan kunskapspåfyllnad om anknytningsteori och vad som främjar en trygg anknytning och goda relationer i förskolan.

Innehåll:
Anknytningsteori och bakgrund till begreppet
• Olika anknytningsmönster och hur de tar sig uttryck
• Hur kan vi på förskolan främja en god anknytning och goda relationer?
• Inskolning och andra särskilt känsliga situationer
• När bör vi bli oroliga och hur kan vi göra när ett barn inte är tryggt på förskolan?

Genomförande: Utbildningen kan genomföras som kvällsföreläsning, som del av dag (halvdag), heldag eller med uppföljande tillfällen för möjligheten till att fördjupa och jobba med uppgifter, egna case eller utmaningar mellan tillfällena.

Den livsviktiga leken

Bakgrund: Ett barns positiva utveckling och välbefinnande är beroende av lek. Hur kan vi arbeta för att främja gynnsam lek och hur påverkas leken av pedagogernas förhållningssätt? Leken är pedagogernas ansvar och därför behövs en lekmedveten hållning hos alla som arbetar i förskolan. I den här föreläsningen fördjupar vi oss om lekens betydelse för barns utveckling och psykiska hälsa.

Syfte: Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg att främja ett gynnsamt arbete med lek i förskolan.

Innehåll:
Hur skapar vi förutsättningar för lek och positivt samspel, som främjar barns empatiska och relationella förmågor?
• En lekmedveten hållning – hur organiserar pedagoger för lek och lotsar i lekandet?
• Hur använder vi den sensoriska leken för att utveckla samspel och relationer?
• Hur kan vi särskilt stödja de barn som är ”nybörjarlekare” i den sociala leken med andra?

Genomförande: Utbildningen kan genomföras som kvällsföreläsning, som del av dag (halvdag), heldag eller med uppföljande tillfällen för möjligheten till att fördjupa och jobba med uppgifter, egna case eller utmaningar mellan tillfällena.

Att möta barn med trauma i förskolan

Bakgrund: I förskolan möter vi barn som upplevt traumatiska händelser. Vissa har med sig hemska erfarenheter från krig och flykt, andra lever i svåra förhållande och några vi inte ens till. Traumatiserade barn kan uppvisa varierande, ibland svårtolkade symptom och problembeteende.Det finns stor potential för förskolan och pedagoger i verksamheten att bidra till återhämtning och läkning för ett barn som upplevt svåra påfrestningar.

Syfte: Utbildningen handlar om att förstå hur vi kan möta barn med trauma i förskolans värld. Deltagarna får både en teoretisk och praktisk genomgång av de faktorer som är viktigast för att skapa traumamedvetna verksamheter – trygghet, relationer och regleringsstöd. Utbildningen ger personal i förskolan ökad kompetens angående trauma och därigenom ökad trygghet och förmåga att bemöta dessa barn i den pedagogiska vardagen. Deltagarna får med sig konkreta verktyg för att bättre förstå, förebygga och hantera problem som kan uppstå.

Innehåll:
Vad är trauma och vilka barn drabbas?
• Hur påverkar trauma barnets hjärnan?
• Hur upptäcker vi trauma i förskolan?
• Hur skapar vi traumamedvetna verksamheter och förskolemiljöer?

Genomförande: Utbildningen kan genomföras som kvällsföreläsning, som del av dag (halvdag), heldag eller med uppföljande tillfällen för möjligheten till att fördjupa och jobba med uppgifter, egna case eller utmaningar mellan tillfällena.

Upplägg och pris

Vi har förståelse för att det är viktigt att hitta ett upplägg som passar er verksamhet. Samtliga beskrivna utbildningsinsatser kan genomföras som heldagsutbildningar, halvdagsutbildningar eller kvällsföreläsningar. Vi kan vara på plats i er verksamhet eller erbjuda fortbildningsinsatser digitalt.

Heldagsutbildning (3 tim + 3 tim) kostar 34000 kronor exkl. moms. Halvdagsutbildning (3 tim) eller kvällsföreläsning (2 tim) kostar 17000 kronor exkl. moms.

Vid resor tillkommer faktiska reskostnader och kostnader för ev. logi. Vid digitala utbildningar tillkommer inga kostnader. Fråga gärna efter ett precist kostnadsförslag om så önskas.Ovanstående priser gäller utbildningsinsatser för upp till 100 deltagare, hör av er för kostnadsförslag om ni planerar för fler deltagare.

För frågor, bollning och beställning ta gärna kontakt med Erik Rova erik@rovasjogren.se eller 070-236 32 00