Cookiepolicy

Hur hanterar vi cookies, personuppgifter med mera? Här får du svar på dessa frågor. Kontakta oss om det råder några oklarheter.

Den här informationen syftar till att förklara hur Rova & Sjögren Psykologi AB hanterar cookies och personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till erik@rovasjogren.se

Vi är måna om din integritet och behandlar personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning och på ett ansvarsfullt sätt och. I alla sammanhang där personuppgifter kan komma att behandlas av oss vidtas därför alla rimliga åtgärder för att skydda uppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person.

Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt. Om du vill veta mer om den delen av vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till erik@rovasjogren.se

I vår utåtriktade verksamhet behandlar vi på Rova & Sjögren Psykologi personuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-post och adress. I första hand är det uppgifter som du själv lämnat till oss. Vi har flera olika syften med att behandla personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för att kunna administrera vårt nyhetsbrev, besvara förfrågningar och förmedla information. Vidare använder vi cookies för att förbättra upplevelsen av vår hemsida och samla information om ditt användande av vår webbplats för att kunna anpassa reklam och/eller innehåll till dig i andra sammanhang, som exempelvis andra hemsidor eller appar, över tid. När det gäller nyhetsbrevet och de cookies som handlar om att förbättra användarupplevelsen är den rättsliga grunden samtycke. För cookies som är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera och för uppgifter vi behöver för att hantera det affärssmässiga förhållandet till våra samarbetspartners är den rättsliga grunden berättigat intresse. Uppgifterna kommer finnas lagrade så länge vi har en rättslig och rimlig grund för lagringen.

Så länge dina uppgifter finns sparade hos oss kan du välja att begära ett utdrag på uppgifterna, alternativt att få dem ändrade eller raderade. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen om du har åsikter om hur uppgifterna sparas. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon tredje part utom när det är nödvändigt för ovan angivna syften och och det gäller företag som arbetar på Rova & Sjögren Psykologi ABs uppdrag. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, föras över till land utanför EU eller behandlas för några andra ändamål än vad som anges ovan så länge inte detta krävs lag eller myndighetsbeslut.

Om du önskar kontakta Rova & Sjögren Psykologi AB med anledning av hanteringen av dina personuppgifter är du varmt välkommen att göra det på erik@rovasjogren.se