Ett av världens mest effektiva program mot mobbning - KiVa

text av
David Franzén

Hur kan vi på bästa sätt förebygga mobbning i skolan? Trots att mobbning mellan barn och ungdomar är ett allvarligt problem finns det relativt lite forskning om vilka åtgärdsprogram som faktiskt fungerar bättre än andra (BRÅ, 2009).Skolverket genomförde 2011 en undersökning av följande åtta åtgärdsprogram mot mobbning: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET, Skolkomet, Skolmedling och Stegvis. Slutsatsen av denna undersökning var emellertid nedslående. Skolverket konstaterade att de, i sin helhet, inte skulle rekommendera något av dessa program för att förebygga mobbning.I denna artikel beskrivs KiVa, ett av världens mest effektiva anti-mobbningsprogram, enligt nya vetenskapliga studier.

Vad är KiVa?

KiVa är ett evidensbaserat program för att förebygga mobbning. Det började utvecklas år 2006 vid Åbo universitet i Finland och togs i bruk år 2009. Under det första året som KiVa pilottestades minskade mobbning med 40 procent i de skolor där det användes.

Idag har omkring 90% finländska grundskolor registrerat sig som användare av programmet. Detta motsvarar cirka 2500 skolor. De finska skolornas deltagande finansieras av att programmet säljs utomlands. Att vara registrerad innebär dock inte per automatik att skolan bedriver ett aktivt anti-mobbningsarbete. Men mer om det senare...Internationellt testas och tillämpas KiVa just nu i USA och flera andra länder i Europa. I Sverige har programmet använts i Lerums kommun 2011-2012 med framgång.KiVa har ett antal utmärkande särdrag och målsättningar:

  • Helhetssyn: KiVa strävar efter att påverka gruppen, inte enbart individer. Mobbning ses ur detta perspektiv som ett systematisk problem med orsaker på flera nivåer - individ, klassrum, skola (Kärnä m.fl., 2011). Precis som den mobbades skolkamrater kan vara en del av problemet kan de också bli en del av lösningen. En grundprincip i programmet är att alla bär ansvar för det gemensamma välbefinnandet på skolan.
  • Mångsidigt och praktiskt material. I programmet ingår allmänna och specifika åtgärder. Allmänna åtgärder riktar sig till alla elever på skolan i form av KiVa-lektioner, interaktiva läromedel (anti-mobbningsinriktade dataspel), uppgifter och diskussioner. De består också av  information till skolpersonal och föräldrar. Målet med dessa åtgärder är att påverka gruppens normer och förebygga mobbning genom aktivt lärande. Specifika åtgärder är sådant som utredning av akuta mobbningsfall, individuella diskussioner med elever som varit iblandade i fallet, samt uppmuntran till gruppen att skydda utsatta elever från fler anfall.
  • Drar nytta av den virtuella läromiljön i form av åldersanpassade dataspel. Dessa hjälper eleverna repetera viktig anti-mobbningsinformation, göra övningar och få direkt feedback i kontexten av spel och lärande.

KiVa skriver på sin hemsida att de har som målsättning att inte vara bara ett övergående 1-års projekt, utan en bestående handlingsmodell i skolors antimobbningsarbete.

Vad säger forskningen?

I en studie från 2016 med 7000 elever från 77 grundskolor i Finland fann man att KiVa bidrog till signifikanta förbättringar av i den psykiska hälsan hos de barn i årskurs 6 som var mest utsatta för mobbning (Juvonen, Schacter, Sainio, & Salmivalli, 2016). Ökad självkänsla och minskad depression hos eleverna var ett annat resultat. En av forskarna som ledde studien, Juvonen, kommenterade att: “Regler om nolltolerans straffar elever, men lär dem ingenting om mobbning. KiVa är mer effektivt genom att det lär eleverna att vara snälla mot varandra”.En omfattande metaanalys av 53 olika anti-mobbningsprogram från världen över fann att KiVa var ett av de mest effektiva (Ttofi & Farrington, 2011).En doktorsavhandling, som utvärderade KiVa i dess inledande fas, fann att graden av effekt varierade mellan olika årskurser (Kärnä m.fl., 2011). “Programmet fungerar bättre på lågstadiet än i högstadiet”, menar forskaren Antti Kärnä. Detta kan delvis bero på att ungdomar i högstadiet har ett mer negativt förhållningssätt till vuxna och mobbade än yngre elever.KiVa-programmets egna utvärderingar visar på en långsam men positiv trend i minskningen av mobbning i skolorna i Finland.

Bilden visar att drygt 16 procent av eleverna uppgav att de var blev mobbade i skolan vid starten av KiVa-projektet år 2009. År 2015 hade den siffran sjunkit till 12 procent. Under samma period minskade också antalet elever som uppgav att de mobbade från omkring 11 till under 6 procent.“Varje procent innebär tusentals barn, så därför är vi nöjda med utvecklingen”, säger Christina Salmivalli, professor vid Åbo universitet och ansvarig för KiVas utvecklingsarbete.

Kritik från elever

KiVa-programmet har också fått en del kritik under de senaste åren. I huvudsak från elever och ungdomar som gått på skolor där programmet använts. (Se exempelvis här och här).En av de viktigaste punkterna i kritiken tycks vara att vissa skolor registrerar sig till programmet för att få kalla sig en “Kiva-skola”. Utåt sett kan detta ge sken av att skolan bedriver ett aktivt anti-mobbningsarbete. Men så är inte alltid fallet.Professor Salmivalli är bemöter detta klagomål, som också framförs av föräldrar, och menar att det beror det på att skolan inte tillämpar KiVa på rätt sätt eller i tillräcklig utsträckning.

Sammanfattning

För att på bästa sätt förebygga mobbning i skolan ska vi använda program och insatser med vetenskaplig grund. KiVa är ett evidensbaserat anti-mobbninsprogram som enligt flera studier visat sig leda till positiva resultat.Kritik har framförts från elever och föräldrar, bland annat gällande brister i tillämpningen av programmet. Rent statistiskt uppvisar dock KiVa en trend i rätt riktning, i form av minskad mobbning och ett säkrare skolklimat.“Den viktigaste faktorn för att motverka mobbning är att alla deltar”, enligt Sanna Roos, forskare vid Åbo Universitet i Finland, som var delaktig i utvecklingen av KiVa. “För att komma till rätta med problemet måste hela skolklassers normer och regler förändras”.För att läsa mer om KiVa, se länkarna i listan av referenser nedan.PS: Känner du någon som kan ha nytta av den här artikeln? Dela den gärna med andra och på Facebook.

Källor:

Alvant, P. (2009). Effekter av anti-mobbningsprogram - vad säger forskningen? [PDF]. Hämtad 10 mars 2016 från https://www.bra.se
Anti-bullying program focused on bystanders helps the students who need it the most: Study reports on success of model used in Finland. (2016, februari 2). [Artikel]. Hämtad 10 mars 2016 från https://www.sciencedaily.com
Bäck, J. (2015, juli 8). Många skolor slarvar med antimobbningsprogram [Artikel]. Hämtad 10 mars 2016 från http://gamla.hbl.fi/
Dahlström, L. (2015, oktober 27). ”Kiva Skola” får skarp kritik [Artikel]. Hämtad 10 mars 2016 från http://svenska.yle.fi
Juvonen, J., Schacter, H. L., Sainio, M., & Salmivalli, C. (2016). Can a School-Wide Bullying Prevention Program Improve the Plight of Victims? Evidence for Risk × Intervention Effects. Journal of Consulting and Clinical Psychology. http://doi.org/10.1037/ccp0000078
KiVa-spelen och KiVa Street. (u.å.). [YouTube-klipp]. Hämtad 10 mars 2016 från http://www.kivaprogram.se/sv
Kärnä, A., Voeten, M., Little, T. D., Poskiparta, E., Kaljonen, A., & Salmivalli, C. (2011). A Large-Scale Evaluation of the KiVa Antibullying Program: Grades 4-6. Child Development, 82(1), 311–330. http://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01557.x
Roos, S. (u.å.). KiVa i Sverige [Webbsida]. Hämtad 10 mars 2016 från http://www.kivaprogram.se/sv/kiva_i_sverige
Skolverket (2011). Utvärdering av metoder mot mobbning [PDF]. Hämtad 10 mars 2016 från http://www.skolverket.se
Skön, P. (2014, maj 16). ”Kiva Skola” garanterar ingenting [Artikel]. Hämtad 10 mars 2016 från http://svenska.yle.fi
Sundström, L. (2012, juni 14). Kiva skola-programmet fungerar bäst i lågstadiet [Artikel]. Hämtad 10 mars 2016 från http://svenska.yle.fi
Sveriges Radio (2012). Minskade mobbning med 40 procent - P4 Västernorrland [Webbsida]. Hämtad 10 mars 2016 från http://sverigesradio.se/
Ttofi, M., & Farrington, D. (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying: a systematic and meta-analytic review. Journal of Experimental Criminology, 7(1), 27–56. http://doi.org/10.1007/s11292-010-9109-1
Välkomna till en KiVa skola! (u.å.). [Webbsida]. Hämtad 10 mars 2016 från http://www.kivaprogram.se/sv/
Bild på författaren

David Franzén är legitimerad psykolog och ansvarig för digitalt innehåll på Rova & Sjögren Psykologi.